Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je prodej e-booků, služeb a dalších produktů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.cestouzmeny.cz.

b) Tyto všeobechné obchodní podmínky (dále VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (klientů)/spotřebitelů a prodávajícího (poskytovatel), kterým je fyzická osoba podnikatel:

Mgr. Miroslava Horáková, Zahradní 1162/5a, 68301 Rousínov
Telefon: 605 807 432, e-mail: miroslava@cestouzmeny.cz

IČ: 06475299

Zapsaná v živ. restříku městským úřadem Vyškov

c) Vztah mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí platnými právními předpisy. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

d) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

e) Nákup produktů a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím.  Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování seminářů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).

f) VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuj


II. Prodej e-booků a ostatních elektronických produktů

1. Objednávka

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese cestouzmeny.cz/obchod a event. na adrese cestouzmeny.cz/publikace-numerologie-2018 , včetně případných podstránek. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky cestouzmeny.cz/obchod. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce cestouzmeny.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2. Kupní cena, daňový doklad

 1. Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu e-booku. Prodávající není plátce DPH.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu doklad o zaplacení – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

3. Způsob a forma platby

 1. Možnosti plateb: Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatelky Miroslavy Horákové  (1019047479/6100)
 2. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 3. Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je uvedený na webové adrese www.cestouzmeny.cz u daného produktu), budou moci být uplatněny (v případě nabízené slevy na vybranou službu) nebo zaslány až po uplynutí doby garance (lhůty pro odstoupení od smlouvy).

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 (odstavec l) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odsouhlasením těchto obchodních podmínek potvrzuje kupující svůj souhlas s tímto bodem a souhlasí s dodáním digitálního obsahu (e-booku) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 5. Reklamace

V případě reklamace se prosím obraťte na email miroslava@cestouzmeny.cz


III. Poskytování služby „numerologický rozbor“

1. Objednávka

Numerologický rozbor lze objednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce cestouzmeny.cz.

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese cestouzmeny.cz/numerologicke-rozbory  a  cestouzmeny.cz/cenik
 2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup služby na webové stránce cestouzmeny.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí.
 3. Smlouva o poskytnutí služby je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
 4. Po zaplacení platby je vystaven kupujícímu doklad o zaplacení – faktura..
 5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají klienta a které vyplývají z jeho numerologického rozboru.
 6. Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.

2. Kupní cena, způsob platby

 1. Kupní cena je uvedena na webových stránkách cestouzmeny.cz/cenik a je konečná (poskytovatel není plátcem DPH).
 2. Numerologický rozbor je potřeba uhradit zálohovou platbou předem na účet (1019047479/6100), a to na základě podkladů k platbě zaslaných poskytovatelkou při potvrzení objednávky služby „numerologický rozbor“.
 3. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny (zálohové platby) na účet poskytovatelky.

3. Dodání služby

 1. Numerologický rozbor je klientovi vypracován na základě zaslaných vstupních údajů (datum narození a jméno), v rozsahu a s obsahem uvedeným v ceníku služeb – cestouzmeny.cz/cenik
 2. Po uhrazení kupní ceny započne poskytovatel s realizací vypracování numerologického rozboru.
 3. Klient svůj numerologický rozbor obdrží nejpozději do 2-týdnů od připsání platby na účet poskytovatele, a to zaslaný e-mailem v elektronické formě. Poskytovatel si vyhrazuje právo na individuální úpravu termínu dodání rozboru  – o této skutečnosti bude klient informován ještě před uhrazením zálohové platby.
 4. Pro případ překážky na straně poskytovatele, které jí znemožní vypracování numerologického rozboru, se poskytovatel zavazuje vrátit klientovi zálolohovou platbu, a to v lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy tato překážka na straně poskytovatelky nastala.

4. Odstoupení od smlouvy

V případě zpracování rozboru jde o dodávku díla, které je určeno pro osobu spotřebitele, a dále o dodání digitálního obsahu, ve smyslu ustanovení § 1837, písm. d) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde nelze odstoupit od smlouvy po započatém plnění.

Odsouhlasením těchto obchodních podmínek potvrzuje klient svůj souhlas s tím, že nemůže odstoupit od smlouvy po započetí jejího plnění.

5. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Poskytovatel odpovídá klientovi, že rozbor při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá klientovi, že rozbor:
 • je vypracován pro data,  které klient uvedl při objednávce či písemně v e-mailu,
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatelka  popsala nebo které klient očekával s ohledem na povahu rozboru,
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatelka uvádí nebo ke kterému se rozbor tohoto druhu obvykle používá,
 • klient bere na vědomí, že poskytovatelka nemůže ovlivnit, zda a v jaké podobě se rozbor projevuje v realitě života,  jelikož to neodpovídá charakteru nabízených služeb

c. Reklamace se nevztahuje na případy:

 • kdy se klient dostatečně neseznámil s charakterem rozboru a informacemi v něm obsažených,
 • zakoupil jej v domnění, že zakupuje jiný druh služby či zboží, které poskytovatelka neposkytuje a na svých webových stránkách ani nenabízí,
 • klient reklamuje neprůkazné vady na rozboru, které poskytovatelka nebyla schopna při vyhotovení rozboru zjistit a ani ovlivnit, jelikož neposkytuje služby v oblasti jasnovidectví, telepatie a dalších oborech, co souvisí s predikcí budoucnosti.

V případě reklamace se prosím obraťte na email miroslava@cestouzmeny.cz.


IV. Pořádání a organizace seminářů

1. Objednávka semináře 

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se semináře, a to na  adrese https://cestouzmeny.cz/nabidka-seminaru. Klient objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře nebo prostřednictvím zaslaného e-mailu. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro objednání semináře na webové stránce cestouzmeny.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2. Kupní cena, způsob a forma platby

Kupní cena je uvedena na webových stránkách a je konečná (poskytovatel není plátcem DPH).

Objednaný seminář je potřeba uhradit zálohovou platbou předem na účet (1019047479/6100), a to na základě podkladů k platbě zaslaných poskytovatelkou při potvrzení objednávky semináře.

Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání kupní ceny (zálohové platby) na účet poskytovatelky.

3. Způsob dodání:

Seminář bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat  seminář za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací akce např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel seminář.  Seminář se uskuteční pouze v případě, že si ho objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo seminář zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas budu informovat.

4. Možnost účasti náhradníka:

Na seminář můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného semináře, V případě vyslání náhradníka mi prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.

5. Vzdělávací materiály a informace:

Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta,  doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem  jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se semináře berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

6. Odpovědnost v průběhu vzdělávací akce:

Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí,  že během akce a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.  Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání semináře.

7. Storno podmínky:

V případě, že by seminář byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení semináře, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata.

Jako Klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit.  V případě že jste již uhradili cenu semináře a zrušíte účast nejpozději 14 dní před konáním semináře, vrátím vám 100% zaplacené ceny. V případě že jste již uhradili cenu semináře (nebo zálohu z ceny) a zrušíte účast 13 – 3 dny předem před zahájením vzdělávací akce, můžete danou částku využít na úhradu jiné mojí služby nebo semináře (nebo za sebe vyslat náhradníka). V případě zrušení méně než 3 dny před zahájením akce můžete za sebe vyslat náhradníka nebo se můžeme dohodnout na převod 50% vámi zaplacené ceny na úhradu části ceny jiného semináře nebo služby.

8.  Souhlas pořizováním a užitím fotografií a videoznáznamů:

Přihlášením na seminář a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.


V. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

a) Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese miroslava@cestouzmeny.cz

b) Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

c) Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


VI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

a) Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

b) Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

c) Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.

d) V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

e) Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.

f) Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.


VII. Ochrana osobních údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: cestouzmeny.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII. Závěrečná ustanovení

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.cestouzmeny.cz popřípadě dalšími informačními kanály. Mgr. Miroslava Horáková si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách cestouzmeny.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 9. 10. 2018.